വാസ്തു -ജ്യോതിഷം

തച്ചുശാസ്ത്രത്തിൻറെ പേരിൽ ….

പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ .. കാണിപയ്യൂർ കുടുംബത്തോട് .. വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് വിദ്യേഷമില്ല .. പക്ഷേ .. തച്ചുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ..മാർക്കറ്റിങ്ങ്

ഭാരതീയ വാസ്തുവിദ്യ

കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിലെ കലയുംശാസ്ത്രവും അടങ്ങുന്ന വിജ്ഞാന ശാഖയാണ് വാസ്തുവിദ്യ. വാസ്തുവിദ്യയിൽ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യമുള്ള രാജ്യമാണ് ഭാരതം. പൗരാണിക ഭാരതീയവാസ്തുവിദ്യയുടെ അന്തഃസത്ത അതിലടങ്ങിയ ആത്മീയാംശം ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പ്രാചീന ഭാരതീയവാസ്തുശില്പങ്ങളിൽ

“ക്ഷ”- ഒരു പ്രപഞ്ച രഹസ്യമാണ്

🐚സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ 51 അക്ഷരങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചത് കുണ്ഡലിനീ യോഗ രൂപേണയാണ്. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളായ ആറ് ആധാരചക്രങ്ങൾക്ക് (മൂലാധാരം, സ്വാധിഷ്ഠാനം,